Tuesday, 24 November 2015

మా నేల తల్లి ..... పచ్చని వరాలు (1)

మా నేల తల్లి .... పచ్చని వరాలు (1) ( ఎర్ర అరుగుల కధలు సీరీస్ )

''అమ్మా '' పిలిచాను . 
కుంపటి పై ఉడికే సాంబారు పరిమళం బయట వాన మట్టి 
తో కలుస్తూ ఒక చిన్నపాటి వెచ్చదనం ,కొంచెం హాయిగా ,కమ్మగా 
ఇంగువ , కరివేపాకును  కలుపుకుంటూ పలకరిస్తూ ఉంది . 
వాసన ను  బట్టి ఉప్పును లెక్కేసి కొంచెం ఉప్పు వేసి కలిపింది అమ్మ . 
ఇంకొంచెం ఘుమ ఘుమ ..... వెంటనే వేడి అన్నం తినాలి అనిపించేటట్లు . 
సాంబార  పొంగ కుండా కలుపుతూ ''చెప్పు '' అంది , మంచం పై 
పడుకున్న రెండేళ్ళ తమ్ముడు వాసు లేచాడేమో గమనిస్తూ . 

''ఇదిగో చూడు , ఇది సీ అంటే సముద్రం అన్న మాట '' 
వళ్లోని ఒకటో క్లాస్ పుస్తకం లో చూపించాను . నేను నేర్చుకున్న 

ఇంగ్లిష్ అమ్మకు నేర్పించి , మరల అమ్మకు ఒప్పచెప్పడం అమ్మ మాకు 
చేసిన అలవాటు . 
చిన్నగా నవ్వింది , బాగుంది అన్నట్లు . నిజంగానే అమ్మ నవ్వితే 
బాగుంటుంది . వీపు మీద వాలి ఊగాలి అనిపిస్తుంది . ఎప్పుడూ 
పని చేస్తూనే ఉంటుంది . 
''నీకు తెలుసా ! మనకు పది కిలోమీటర్ల దూరం లోనే సముద్రం 
ఉందంట . దాని పేరు బంగాళా ఖాతం . బోలెడు నీళ్ళు , అన్నీ 
ఉప్పు నీళ్ళే . యాక్ .... అయ్యేమి చేసుకుంటారు !పడవలు 
కూడా తిరుగుతాయంట , మా కుమారి మిస్ చెప్పింది '' కళ్ళు 
పెద్దవి చేసుకుంటూ గబ గబ చెప్పాను . మరి అమ్మ కూడా నాలాగా 
''ఓ యమ్మ '' అని అనాలి కదా . 
పోయిన ఏడాది నుండి కాన్వెంట్ కి వెళ్ళడం . పెద్ద కాన్వెంట్ కాదు . 
ఏదో ఒక రెడ్డిగారు వాళ్ళ పాప కోసం పెట్టిన కాన్వెంట్ . 
మా క్లాస్ లో అయితే నేను , మా పెదనాన్న కొడుకు ప్రసాద్ , 
ఇద్దరమే . ఒక్కో ఏడాది ఎన్ని క్లాస్ లు అయినా చదివెయొచ్చు . 
పుస్తకం అయిపోతే ఇంకో పుస్తకం . 
''తెలుసు లేవే .... ఇంకా అక్కడ చేపలు కూడా పడతారు . 
సముద్రం లో ఉంటాయి కదా ! ఎప్పుడైనా సముద్ర స్నానానికి 
వెళదాము . '' చెపుతూ ఉంది అమ్మ . 
బయట నుండి పిలుపు ''శెట్టేమ్మా '' అంటూ . 
తొంగి చూసాము . పెద్ద పాలేరు వీర రాఘవయ్య . 
''ఏమి రాఘవయ్య ?'' అడిగింది అమ్మ . 
''శెట్టేయ్య అన్నం తీసుకొని రమ్మన్నాడు '' చెప్పాడు . 

''ఏ కైల్లో ఉన్నాడు ?'' అడిగింది . 
''పెద్ద కైల్లో , నారేతలు వేయిస్తున్నాడు . తొందరగా రమ్మన్నాడు '' 
''అంటే అరటి తోటా అమ్మా ? '' కుతూహలంగా అన్నాను . 
''కాదులే శశి , దూరంగా ఉండే పెద్ద కయ్యలు '' చెప్పింది . 
మూడు దగ్గరల మూడు రకాలు వేస్తాడు మా నాయన . 
ఒక దగ్గర వరి , ఒక దగ్గర వేరు సెనగ , ఒక దగ్గర అరటి తోట . 
పెద్ద పొలం లో కొన్ని సార్లు తమదలు , ఏవో రక రకాలు 
ఏడాదికి రెండు సార్లు పంటలు , పక్కనే పోతున్న స్వర్ణ ముఖీ 
చల్ల కాలువ పుణ్యమా అని . ఎప్పుడూ ఏదో ఒక పంట 
వేస్తూనో , కోస్తూనో . మళ్ళా వచ్చి అంగడి పని చూసుకునేవాడు , 
బాబాయి లతో కలిసి . 

''ఉండు రాఘవయ్య , పులుసు ఉడుకుతూ ఉంది , సర్ది 
ఇచ్చేస్తాను . ఇదు నిమిషాలు '' చెప్పింది అమ్మ . 
''అమ్మా దాహం గుంది . కొంచెం నీళ్ళు పొయ్యి '' అడిగాడు . 

అమ్మ పైన ఉన్న క్యారియర్ తీస్తూ ఉంది . 
''నేను ఇస్తాను ... నేను ఇస్తాను '' పరిగెత్తాను చెంబు నిండా 
నీళ్ళు ముంచుకొని . ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద అయ్యాను కదా !
నాన్న బయట నుండి రాగానే నేనే ఇస్తాను . 

ముందు నిలబడి ఉన్నాడు . నీళ్ళు చూడగానే వంగాడు . 
అరిచేయి నోటికి ఆనించుకొని పొయ్యమన్నట్లు ..... 
ఇప్పుడేమి చెయ్యాలి ? నాకేమి అర్ధం కాలేదు . చెంబు 
తీసుకోవాలి . ఇదేమిటి ? 
''పొయ్యి బుజ్జమ్మా '' అన్నాడు . 
అరిచేతులో నీళ్ళు పోస్తే తాగుతున్నాడు . 
దూరంగా జరిగాడు . నేను అంత  ఎత్తు పోయ్యలేక , 
ముందుకెళితే .... 
''బుజ్జమ్మా , ఎంగిలి నీళ్ళు నీ గౌను పైన బడుతున్నాయి 
దూరంగా పొయ్యి '' అన్నాడు . 
ఇదేమో నాకు కొత్త . నాకు ఎలా తెలుసు !!
మొత్తం తాగేసి దూరంగా నిలుచున్నాడు . 
చెంబుతో కాకుండా ఇలాగా కూడా తాగుతారు కాబోలు . 

లోపలి వెళ్లాను . అమ్మ క్యారియర్ గిన్నెలు తీసి సర్దుతూ ఉంది . 
ఐదు గిన్నెలు . స్టీల్ వి . పై వరకు ఒక స్టాండ్ వాటిని 
పట్టి పెడుతూ , అది పడిపోకుండా అడ్డంగా ఒక స్పూన్ . 
దానితో వడ్డించు కోవచ్చు . 
ముందు ఒక దానిలో చింతకాయ పచ్చడి పెట్టింది . 
ఒక దానిలో తాళింపు . పై గిన్నెలో పెరుగు . ఒక దానిలో 
సాంబారు . కింద గిన్నెలో, వార్చిన అన్నం గిన్నె పైకి లేపి 
వేడి అన్నం నింపింది . చిన్న గిన్నె తీసింది ,రెండు స్పూన్ ల 
నేయి వేసి అన్నం మధ్యలో పెట్టింది గిన్నెని . పొలానికి వెళ్లేసరికి 
కరుగుతుంది . క్యారియర్ మొత్తం సర్దేసి రాఘవయ్య చేతికి 
ఇచ్చి '' ఆకులు అక్కడ ఉన్నాయి కదా ? '' అడిగింది . 
''అరిటాకులు లుండా యిలె చెట్టుకు '' చెప్పాడు . 

''పొలం నుండి బంతి పూలు , పచ్చి మిరప కాయలు తీసుకుని 
రమ్మని చెప్పు . ఉప్పుడు కాయలు ఊరేయ్యాలి ''చెప్పింది . 

''అట్నే శెట్టేమ్మ '' చెప్పేసి క్యారియర్ ఒక చేత్తో , రెండో చేత్తో 
రెండు పారాలు తీసుకున్నాడు . 

''అమా నేను కూడా కైలు దగ్గరికి పోతాను మా '' చెప్పాను . 
'' వద్దులేమ్మా , అంత దూరం నడవలేవు . ఎప్పుడైనా బండి 
మీద పోతువు లే '' 
చిన్నగా అపుడప్పుడు పడుతూ ఉన్న తుంపర , దూది వంటికి 
తాకుతున్నట్లు భలే ఉంది . 
''మా పోతాను మా '' ఇంట్లోనుండి బయటకు పరిగెత్తాను . 
''బుజ్జమ్మ వాన పెద్దది అయితే కష్టం ,వద్దమ్మ '' అన్నాడు . 
ఊహూ .... ముందుకు పరిగెత్తాను . 

''వాళ్ళ నాన్న మొండి వచ్చింది దీనికి . తీసుకొని పోలే . 
మళ్ళీ ఎవరైనా వస్తుంటే పంపెయ్యండి '' చెప్పింది అమ్మ . 

హయ్య .... గాలికి ఊగే పైరు . సరిగా గుర్తు లేదు కాని , 
ఇంతకూ ముందు వెళ్లాను . మోటార్ వేసి తొట్టి లో 
ఎగరొచ్చు . గనిమల మధ్య కాలవలో నడవొచ్చు . మా నాయన 
ఏమి అనడు . ఇంకా నీళ్ళ మోటార్ చాలా సేపు వేయిస్తాడు 
మా కోసం . పొలం కి వెళ్ళడం ఏమి హాయి . కాకుంటే ఒక్కటే 
బాధ . మధ్యలో ఉండే పెద్ద కాలువ . తాడి చెట్టు కంటే ఎక్కువ 
వెడల్పు అందుకు దాని మీద ఏమి వేయరు . నడిచి పోవాలి 
మధ్యలో , అది కాదు ఇంకో భయం ఉంది దానిలో .... 

సరే ముందు ఒకటిన్నర  కిలో మీటర్లు నడవాలి . 
ముందు పరిగెడుతూ ఉంటె వెనుక రాఘవయ్య వస్తున్నాడు 
''జాగ్రత్త '' అని అరుచుకుంటూ . 
నాకేంటి జాగ్రత్త చెప్పేది ఇంత  పెద్ద అయ్యాక .... 
''అబ్బా '' అని అరిచాను , వెనక నుండి పరిగెత్తాడు . 
                                           ( ఇంకా ఉంది ) 
                               ********* 


No comments: