Monday, 4 July 2016

నక్షత్ర మిత్రులు ఎలా వచ్చింది !!

చాలా మంది మోస పోయే విషయం "ఒక రచన తామే చేస్తున్నాము
అనుకోవడం "
మేమే కదా వ్రాసేది అంటారా ,మరి అంతకు ముందు లేని
ఒక ఆలోచన తళుక్కున ఎలా వచ్చింది ?
దానిని అక్షర రూపం లో పెట్టడం ,సొగసులు దిద్దడం
మాత్రమె మీరు చేసేది .
ఇంకో విషయం తెలుసా ,కష్టపడి మీకు తెలిసిన దాంతో
తెగ ఆలోచించినపుడు కంటే ఏ ఆలోచన లేకుండా
మీ జనాన్ని తర్కాన్ని పక్కన పెట్టినప్పుడు ఇంకా బాగా
వ్రాయగలరు .
కావాలంటే "నక్షత్ర మిత్రులు " వ్రాసిన టే రా ,బార్బరా ఇద్దరినీ
అడగండి . వాళ్ళే చెపుతారు వాళ్ళ మాటల్లో ......

మీ చేతిలో పూర్తీ కావాల్సిన పుస్తకం ,వ్రాసేదాకా అన్ని పనులకు
అడ్డం నిలిచి మీ చేత ఆ పుస్తకం ఎలా విశ్వ శక్తి వ్రాయిస్తుందో !
అలవోకగా దానిని ఎలా మార్చుకోవచ్చొ !

ఈ పుస్తకం వ్రాయాలి అనుకున్నప్పుడు ప్లయిడియన్స్ చెపితే
వాటిని రికార్డ్ చేసుకొని వరుసగా వ్రాయడమే అనుకుంది టే రా

తీరా చూస్తె వాళ్ళు పుస్తకాన్ని చెపుతూ పోరాట,
మేము చెపితే నువ్వు వ్రాస్తే నువ్వు మర మనిషి లాగే అవుతావు
అని చెప్పేశారు .
నీ సహజ అవబోధనకు అనుగున్యంగా విషయాలు వరుసలో
ఏర్పరిచి ఈ పుస్తకం వ్రాయాలి . తర్కాన్ని , హేతువాద మనస్సును
పక్కన పెట్టాలి . ఇది నీకు జఠిలంగా అనిపించినా దీని తరువాత నువ్వు
ప్రజ్ఞ వెలిగే ఉన్నత తలాల లోకి ప్రవేశిస్తావు, ఓ సవ్యంగా అమరిక
, ఓ పరిపూర్ణం అయిన విశ్వాసము నెలకొన్న స్థితి లోకి ప్రవేశిస్తావు .
పుస్తకం పూర్తీ ఐదానికి గొప్ప పేరు వచ్చిన తరువాత

"ఎలా దాన్ని వ్రాసానో నాకే తెలీదు ! నిమిత్త మాతృరాలిని " అంటావు .

ఇంకా వాళ్ళు టే రా తో ఇలా చెపుతారు
"స్వంత విషయాలు వదిలి పెట్టగల వాళ్ళు అందరు విశ్వాత్మలో
సాదృశ్యాన్ని సాధిస్తారు "

"మీరు ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తున్నాము అని ముందే ఒక ప్రకటన చేయండి .
నీకున్న విశ్వాసం లేని వాళ్లకు ఈ పుస్తకం గందరగోళం గా ఉంటుంది .
సరైన సంకల్పం చెయ్యడమే నీ వంతు . పని జరుగుతుందని
విశ్వాసం తో ఉండు . రోజు నిద్ర పోయేటపుడు ఆ పుస్తకం మీద
అట్ట ఎలా ఉండాలో ఊహిస్తూ ఉండు ." అని చెపుతారు .

ఎంత కష్టపడినా పుస్తకం వ్రాయలేక పోతూ ఉంది టే రా
ప్లయిడియన్ల తో ఇంకో మారుపుస్తకం గురించి చర్చిస్తుంది .
అప్పుడు మనిషి ఎందుకు తాను అనుకున్న పని చేయలేడో
వాళ్ళు ఇలా చెపుతారు .....
"నీమీద నీకే విశ్వాసం లేదు టే రా ,పుస్తకం వ్రాస్తావు అని అందరికీ
చెప్పావు కాని నీమీద నీకే నమ్మకం లేదు .నీలో సంభవిస్తున్న పరిణామాల
గురించి నిజాయితీగా ఉండలేక పోతున్నావు .బయట ఉన్న నీ స్నేహితులు
అందరు నీ ఆస్తిత్వాన్నే ప్రతిభింబిస్తున్నారు. నీ ఉనికి పొరల లోనికి
చొచ్చుఁ కొని పోవాలి .లోనున్న ఆత్మా క్రోధం ,ఆత్మా ద్వేషం తొలగించుకోవాలి .
ఈ పుస్తక రచన నీకు అలాంటి సామర్ధ్యాలు ఇవ్వగలదు "

వాళ్ళ మాటల టేప్ లు వింటూ అప్పుడు తనకు ఏ భావాలు
మనడులోకి వస్తే అవి వ్రాసుకునేది ,కొన్ని వాక్యాల్లో , కొన్ని వ్యాసాల్లో .
వాటిని పుస్తకం గా ఎలా మలచాలో  తెళ్లేటం......
విసుగు పుట్టింది టే రా కి , చుట్టూ పరుచుకున్న కాగితాలు
చూసి ఏడుపు వచ్చింది . అన్నీ ఏరి పారేద్దాము అనుకుంది .
ఎరడం ప్రారంభించింది .......

క్రమం లేకుండా ఎరింది , ఒక సారి ముబడు పేపర్ ఇంకో సారి పక్కనది
అన్నీ ఏరి చేతికి తీసుకోగానే షాక్ !!
అదే బుక్ మొదటి అధ్యాయం .
అంతే కార్యాచరణ లో మన అడ్డే తొలగి పోవాలి .
సంకల్ప బలం ,చేయగలం అనే విశ్వాసం ....
ఆలోచన రహిత స్థితికి వెళ్ళగలిగాము అంటే చెయ్యాల్సిన
పని అదే ముందుకు వెళుతుంది .

మీ భయాలే మీ పనికి అడ్డము .
విశ్వాసం తో మంచి సంకల్పానికి ఎనర్జీ అదే వస్తుంది అనుకోని
పని చేయండి . పని అలవోకగా అయిపోవడం చూస్తారు .

                       ********************
ధ్యానంచేయండి . ఉన్న స్థితి నుండి ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళండి