Monday, 16 February 2015

ఆట కదా శివా నీకు ఈ విశ్వమంతా

ఉలిక్కిపడి లేచి చూసాను ,ఏమిటి ఎదురుగా !!!
అసలు కళ్ళు చూడలేనంత మిరమిట్లు గొలిపే కాంతి తో 
ఏది నింగి? ఏది నేల ? ఒకటి గా చేసేస్తూ దిక్కులు అన్నీ ఒక్కటిగా కలిసిపోయి 
ఒకే కాంతి తెల్లగా ..... కాదు కాదు ఆ మబ్బుల మధ్యలో కాసింత 
నీలి రంగు తొంగి చూస్తూ ..... ఏదో ఒకటి పర్వాలేదు . 
కళ్ళకు ఏదో చూపు వచ్చినట్లు . 
అరె నీలి కాంతి కూడా రెండుగా చీలి పోతూ ..... చీలుతూనా !
కలుస్తూనా !
కాదు అది నింగి ఇది సముద్రం రెండూ వేరే . 
సముద్రమేనా నింగి లోని మబ్బుల తెల్లదనమా . 
మబ్బులు చల్లగా సముద్రుడి మీద ఊయలలు ఊగుతున్నట్లు . 
ఏమిటి ఈ కాంతి తల పైకేత్తినా కనపడనంత గా వ్యాపించి , 
పైకెత్తి చూస్తె తల గిర్రున తిరిగిపోతుంది ,కనులు మూసుకొనిపొతూ .... 
డమ డమ మని చుట్టూ ఢమరుక నాదం ..... విశ్వాన్ని అంతా 
ఒకటై చుట్టేస్తూ ..... 
కాంతి శబ్దం అవుతుందా ? శబ్దం కాంతిగా మారుతుందా ?

ఏమో తెలీదు ఒకటే మైమరుపు .... ఆటే చూస్తున్నాను 
కనులు చూడలేని దాన్ని ,కనపడని దాన్ని .... 
దేనితో చూస్తున్నానో తెలీదు శబ్దము తెలుస్తుంది !కాంతి తెలుస్తుంది . 

ఇవి రెండూ వేరు కాదు . ఒకటే అదిగో ..... 
నాద ,వెలుగుల తరంగాల ఆనంద నృత్యం , ఒకటి తో ఒకటి కలిసిపోతూ 
విడిపోతూ , ఒకటేనా ! వేరేనా ! అసలు నేనెలా గుర్తిస్తున్నాను వీటిని . 
ప్రకంపన పెరిగిపోతూ చుట్టూ ఉన్న అణువులు విచలితమై చలిస్తూ .... 
ఒకటే చైతన్యం , క్షణం నిలవనీయకుండా, 
కదిలించే దెవరు ? కదిలేది ఎవరు ? 
విడిపోతున్న అణువులు చెల్లా చెదురుగా విదిలిస్తూ ,కలుస్తూ 
ఏమిటి విశ్వ నర్తనం , జటాజూట కేశాలు దిక్కులపై ముడి విప్పి 
విదిలించినట్లు ...... ఒకటే లయాన్విత దృశ్యం . 
కోటి జీవుల సృష్టి .... పునః పునః లయ . 
ఏమిటిది భూ ఆకాశ పర్యంతంగా వ్యాపించి నడిపిస్తున్న నాధుడు 
ఎవరు ?సాకారుడా ? నిరాకారుడా ?
నిరాకారుడే  అయితే నేను చూసేదెలా !
అరె ఏమిటిది ? కళ్ళు నులుముకున్నాను . 
నా మనసులో మాట తెలిసిందా ఏమిటి !
నభో మండలాలకు నిండిన కాంతి మెల్లిగా రూపు దాల్చుతూ ..... 
ఓం మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ........ జుయ్య్ మంటూ నాలో 
నిండి పోతూ ...... నిండి పోతూ ఒకే ఓంకారంగా , 
మబ్బులు చెదిరినట్లు కాంతి కణాలు విడిపోతూ , కలుస్తూ 
పొగ లాగా ఓంకార దర్శనం ..... ఏ దిక్కో తెలీదు . 
ఎక్కడున్నానో తెలీదు . తెలిసింది ఒక్కటే నన్ను తనలో 
కలిపేసుకుంటూ ..... శరీర తత్వాన్ని శబ్ద తత్త్వం గా చేసేస్తూ 
ఒకటే నాదం . 

ఓం కారమేనా !!!!!!!!!!! కాదేమో చూడు . 
కింద అలలు తాకుతున్న మృదుమంజుల అందెలు , 
ఒకటి నేలకు తాకి , రెండో ది  విశ్వాన్ని కప్పుతూ 
ఏది ఆది ఏది అంతమని ప్రశ్నిస్తూ పాదాలు , మెల్లిగా 
ఆశీస్సులిస్తూనో , ఓంకారంగా మారుతూనో ఏదో ఆకారం !!!!
సాకారా నిరాకారాల అబేధం . వినిపిస్తున్న ఢమరుక, శంఖ నాదాలకు 
అనుగుణంగా పురులు విప్పి నాట్యం చేస్తూ విశ్వాన్ని అంతటిని ఆడిస్తూ 
ఆనందం లో ఓలలాడిస్తూ ...... ఆహా ! స్వామీ నీవెవరు ?
సాకార , నిరాకార వాదులాటతో మమకార , అహంకారాలు 
పెంచుకోవద్దని చెప్పటానికి వచ్చిన జ్ఞాన గురువువా ? 
వెలుగు  ,శబ్దాలకు ఆధారభూతమై శక్తి ని నింపుకున్న 
నటరాజువా !!!! 
ఆట కదా శివా నీకు ఈ సృష్టి  అంతా
బొమ్మలాట కదా శివా నీకు ఈ మాయ అంతా . 
శివోహం ..... శివోహం ..... శివోహం . 
              @@@@@@@@@@@@@@@@@@   

1 comment:

వనజ తాతినేని said...

Adbhutamaina varNaNa. Super Like Shashi.